COMMITTEES

HOME > COMMITTEES

COMMITTEES

COMMITTEES

Organising Committee

General Chair

Wei-Guo Liu

Xi'an Technological University

Program Chair

Hai-Peng Ren

Song Gao

Local Arrangement Chair

Invited Session Chair

Prof. Xiang Hua

Prof. Chao-Bo Chen

Dr. Chao Bai

Invited Session Chair

Dr. Xin Guo

Dr. Qing Liu

Dr. Kun Tian